Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

02.08.2007 - 14:57

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων, με Αναθέτουσα Αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.).
Συγκεκριμένα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεχθεί θα αναλάβει τα εξής:

- Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα αποτελούνται από μία Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των απορριμμάτων και χώρο υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων. Η κατασκευή της ΜΕΑ θα γίνει με τη διαθέσιμη τεχνολογία, η οποία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα θεσπισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα έχει το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης των παραγόμενων από τη ΜΕΑ προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF, κλπ).

- Τη συντήρηση και λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου τροφοδοσίας των απορριμμάτων προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις διαχείρισης, με την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας και χώρου υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και τον κινητό εξοπλισμό μεταφόρτωσης.
Η παραπάνω μονάδα θα έχει αρχική δυναμικότητα 120.000 τόνων ανά έτος, που θα αυξάνεται κατά 1% το έτος, φθάνοντας τους 152.000 τόνους ανά έτος στο τέλος της Σύμπραξης, η διάρκεια της οποίας είναι 25 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας μονάδας επεξεργασίας.

Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ ουσιαστικά ολοκληρώνει το σύστημα που ήδη λειτουργεί στην Περιφέρεια, διαμορφώνοντας ένα πρότυπο - για τα ελληνικά δεδομένα - μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, απολύτως συμβατό με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Διασφαλίζεται η μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων,  η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων και η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Επιπλέον, η υλοποίηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ουσιαστικά συνεπάγεται αφενός μεν υπερδιπλασιασμό της διάρκειας χρήσης του υφιστάμενου χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, λόγω της μείωσης των προς ταφή υπολειμμάτων της επεξεργασίας, αφετέρου δε μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της επένδυσης που υλοποιήθηκε την τριετία 2002-2004 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ.

Σημειώνεται ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., προκειμένου να καταλήξει στην υποβληθείσα στην ΕΓΣΔΙΤ πρόταση, έκανε χρήση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την πρόσληψη συμβούλου υποστήριξης προσυμβατικής διαδικασίας, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος για την προώθηση της υλοποίησης Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας των υποδομών του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων ανέρχεται σε 97.000.000 Ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Με το έργο αυτό, ο θεσμός των ΣΔΙΤ επεκτείνεται και στα ανταποδοτικά έργα, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται από τέλη που καταβάλλουν οι τελικοί χρήστες τους. Με βάση τη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σχετικά με την κοινωνική ανοχή του επιβαλλόμενου τέλους για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθορίσθηκε το ύψος του ανώτατου αποδεκτού τέλους. Με δεδομένο ότι το καθορισμένο αυτό τέλος δεν επαρκεί για την πλήρη αποπληρωμή του έργου, καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή του Δημοσίου - κατά το ήμισυ αρχικά και μειούμενη έως το τέλος της Σύμπραξης - μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με την υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ, δημιουργείται μία υποδομή, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές οδηγίες, χωρίς ωστόσο οι πολίτες αλλά και το Δημόσιο να επιβαρυνθούν άμεσα και υπέρμετρα. Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

Το ύψος των τελών έχει ήδη καθορισθεί με σχετική απόφαση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ενώ το τελικό ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην αποπληρωμή του έργου, το οποίο και δεν θα ξεπερνά το 50%, θα καθορισθεί μετά το διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.
Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιούνται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις οποίες συμμετέχει ενεργά η χώρα μας, ώστε να καταστεί εφικτή η συγχρηματοδότηση επιλέξιμων έργων ΣΔΙΤ από κοινοτικούς πόρους. Παρότι ο θεσμός των ΣΔΙΤ εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής για τα έργα αυτά, αλλά μόνο για τις συμβάσεις παραχώρησης. Εφόσον εξευρεθεί λύση και για τις ΣΔΙΤ, το συγκεκριμένο έργο θα είναι μεταξύ αυτών που θα προταθούν για συγχρηματοδότηση.