Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας

02.08.2007 - 14:58

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των νέων υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Ραφήνας.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Ραφήνας, ενώ για την υλοποίησή του μέσω ΣΔΙΤ έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υλοποίηση της Σύμπραξης, θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργικής περιόδου της σύμπραξης, η οποία ανέρχεται σε 25 έτη, σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς: Αφενός θα παύσει η χρήση απορροφητικών βόθρων, οι οποίοι ρυπαίνουν τη θάλασσα λόγω υπερχειλίσεων και διαρροών και ταυτόχρονα επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής με παθογόνους μικροοργανισμούς και άλλες οργανικές ουσίες που περιέχονται στα λύματα. Και αφετέρου θα γίνεται αποτελεσματικότεροι έλεγχοι εκροών, ποιότητας αποδέκτη, παράνομων συνδέσεων όμβριων στην αποχέτευση και παράνομων απορροφητικών βόθρων.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβολές του πληθυσμού - είναι, δηλαδή, δυναμικά και όχι στατικά έργα - με την εφαρμογή του θεσμού των Συμπράξεων διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η συνεχής εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των δημοτών. Δεδομένου ότι ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα έχει την υποχρέωση να σχεδιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τις υποδομές, αλλά και να προχωρά σε βάθος χρόνου στις απαραίτητες επενδύσεις, το έργο θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των δημοτών.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ραφήνας, προκειμένου να καταλήξει στην υποβληθείσα στην ΕΓΣΔΙΤ πρόταση, έκανε χρήση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την πρόσληψη συμβούλου υποστήριξης προσυμβατικής διαδικασίας, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος για την προώθηση της υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης και της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ανέρχεται σε 40.000.000 Ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
Και με το έργο αυτό ο θεσμός των ΣΔΙΤ επεκτείνεται και στα ανταποδοτικά έργα, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται από τέλη που καταβάλλουν οι τελικοί χρήστες τους. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Σύμπραξης έχει συμφωνηθεί το ύψος του τέλους, το οποίο θα καταβάλουν οι δημότες και αναμένεται να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δήμο Ραφήνας. Σε περίπτωση που το οριστικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης - και μέχρι του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου - είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει με βάση το συμφωνηθέν τέλος, το Δημόσιο θα αναλάβει την αποπληρωμή του επιπρόσθετου ποσού.

Και το έργο αυτό θα προταθεί για συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση που καταστεί εφικτή η συγχρηματοδότηση επιλέξιμων έργων ΣΔΙΤ από κοινοτικούς πόρους.