Αρχική >> Πληροφόρηση >> Βιβλιοθήκη >> Γλωσσάριο όρων ΣΔΙΤ

Γλωσσάριο όρων ΣΔΙΤ

Α
 • Αγαθό: Asset
 • Αγοραία Αξία: Market Value
 • Άδεια: Permit
 • Αδυναμία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που προέρχονται από μια οικονομική συμφωνία ή κάποια δανειοληψία: Default
 • Αίτηση για Κατάθεση Προσφοράς: Request For Bid
 • Αίτηση Υπαγωγής: Application for Inclusion
 • Άμεση Συμφωνία / Σύμβαση: Direct Agreement
 • Αναθέτουσα Αρχή: Contracting Authority
 • Ανάλυση Ευαισθησίας: Sensitivity Analysis
 • Ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό του κινδύνου που αντιπροσωπεύει για το αντισυμβαλλόμενο μέρος (π.χ. δανειστής): Due Diligence
 • Aναχρηματοδότηση: Refinancing
 • Ανοιχτή Διαγωνιστική Διαδικασία: Open Procedure
 • Ανταλλαγή (γενικά) [Εννοιολογικά, είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα (derivatives) και αποτελούν μια συναλλαγή όπου τα δυο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν μελλοντικά, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, το προσυμφωνημένο χρηματοοικονομικό προϊόν]: Swap
 • Αντιστάθμιση Κινδύνων: Hedging
 • Ανώτατο Όριο, Οροφή: Cap
 • Απαλλοτρίωση: Expropriation
 • Αποθεματικός Λογαριασμός: Reserve Account
 • Αποπληρωμή Κεφαλαίου: Principal Repayment
 • Απόσβεση Ασώματων Ακινητοποιήσεων: Amortization
 • Απόσβεση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων: Depreciation
 • Αρχαιολογικά Ευρήματα: Archeological Findings
 • Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης: Mutual Recognition Principle
 • Αρχή της Αναλογικότητας: Proportionality Principle
 • Αρχή της Διαφάνειας: Transparency Principle
 • Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης: Equal Treatment Principle
 • Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος: Protection of the Public Interest Principle
 • Αρχή της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης: Protection of the Environment and Sustainable Development Principle
 • Αρχή της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ιδιωτών: Protection of the Rights of Private Individuals Principle
 • Αρχή του Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Free Competition Principle
 • Αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο: Outline Business Case (OBC)
 • Ασφαλιστής: Insurer
 • Ασφάλιστρο: Insurance Premium
Β
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
Γ
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
Δ
 • Δάνειο: Loan
 • Δάνειο το οποίο δεν καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, αλλά καλύπτεται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις των senior debtors: Subordinated Debt
 • Δανειοδότηση που παρέχεται χωρία κάποια εξασφάλιση / εγγύηση από την επιχείρηση που τη λαμβάνει προς τον πιστωτή που τη χορηγεί για την αποπληρωμή της. Ο πιστωτής δηλαδή διατρέχει τον κίνδυνο να πτωχεύσει η επιχείρηση και να μην είναι δυνατόν να αποπληρώσει το χρέος της, αλλά επίσης δεν καλύπτεται και από την εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, στην περίπτωση εκκαθάρισής της: Non - Recourse Finance
 • Δαπάνες Κεφαλαίου: Capital Expenditures
 • Δείκτες Κάλυψης. Ονομάζονται έτσι διάφοροι λόγοι που παρουσιάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων: Cover Ratios
 • Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους κατά τη διάρκεια ζωής του: Loan LifeCover Ratio (LLCR)
 • Δημόσια Δαπάνη / Έξοδο: Public Expenditure
 • Δημόσια Προμήθεια: Public Procurement
 • Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση: Public Sector Comparator (PSC)
 • Δημόσιος Τομέας: Public Sector
 • Διαγωνισμός: Tender
 • Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου: Competitive Dialogue Procedure
 • Διαδικασία με Διαπραγμάτευση: Negotiated Procedure
 • Διαδικασία Παρακολούθησης: Monitoring Procedure
 • Διαδικασίες και πολιτική έργων ΣΔΙΤ: Public Private Partnerships' Policy
 • Διαιτησία: Arbitration
 • Διάρκεια: Tenor
 • Διάρκεια Ισχύος / Λήξη: Maturity
 • Διάρκεια Σύμβασης: Contract Period
 • Διαχείριση Έργου: Project Management
 • Δικαιώματα που παρέχονται κυρίως προς τους Πιστωτές προκειμένου να επέμβουν και να διορθώσουν / αντικαταστήσουν όποιον από τους εμπλεκόμενους Ιδιωτικούς Φορείς μιας Σύμβασης υπό-αποδίδει: Step-in Rights
 • Δικαστικός: Judicial
 • Διυπουργική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ: Joint Ministers' PPPs Committee
Ε
 • Έγγραφη υπόσχεση που δεσμεύει το ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να προβεί σε κάποια ενέργεια ή να απέχει από κάποια πράξη ή να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (Ρήτρες): Covenant
 • Εγγύηση: Guarantee
 • Εγγυητική Επιστολή: Letter of Guarantee
 • Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ: Special Secretariat for Public Private Partnerships
 • Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας: Agent
 • Εκτός Ισολογισμού Αντιμετώπιση: Off-Balance-Sheet Treatment
 • Εμπορικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Ζήτησης: Commercial Risk/Demand Risk 
 • Ενέγγυος Πίστωση: Letter of Credit
 • Ενοικίαση Κεφαλαίου: Capital Lease
 • Εντολή, συνήθως γραπτή, για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας: Mandate
 • Επένδυση Κεφαλαίου: Capital Investment
 • Επιτόκιο: Interest Rate
 • Επιτόκιο Προεξόφλησης: Discount Rate
 • Έρευνα Αγοράς / Διερεύνηση των Προθέσεων της Αγοράς: Market Sounding
 • Εργολάβος: Contractor
 • Έσοδα: Revenues
 • Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: Internal Rate of Return (IRR)
 • Εταιρία Ειδικού Σκοπού: Special Purpose Vehicle / Special Purpose Company
 • Ετήσιος Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους: Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR)
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: European Investment Bank
 • Εφεδρική Πίστωση: Stand-by Facility
Ζ
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
Η
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
Θ
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
Ι
 • Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή Θέση: Equity
 • Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Private Equities
 • Ιδιωτικός Τομέας: Private Sector
Κ
 • Καθαρή λογιστική αξία ενός αγαθού, όπως καταγράφεται στον Ισολογισμό: Book Value
 • Καθαρή Παρούσα Αξία: Net Present Value
 • Καινοτομία: Innovation
 • Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων: List of Proposed Partnerships
 • Κατανομή Κινδύνων: Risk Allocation
 • Κατασκευαστική Περίοδος: Construction Period
 • Κατασκευαστικός Κίνδυνος: Construction Risk
 • Κατασκευή: Construction
 • Καταστατικό Φορέα / Εταιρίας: Articles of Association/Incorporation
 • Κεντρική Διοίκηση: Central Administration
 • Κεφάλαια που παρέχονται από την ΕΕ για την υλοποίηση έργων: Structural Funds
 • Κεφαλαιαγορά: Capital Market
 • Κίνδυνος Ανωτέρας Βίας: Force Majeure
 • Κίνδυνος Διαθεσιμότητας: Availability Risk
 • Κίνδυνος Επίδοσης: Performance Risk
 • Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία: Restricted Procedure
 • Κοινονικοοικονομικά Κριτήρια: Socio - Economic Criteria
 • Κοινοπρακτικό Δάνειο: Syndicated Loan
 • Κοινοπραξία: Consortium
 • Κόστη συνυφασμένα με τον κύκλο ζωής μιας υποδομής ή ενός έργου (π.χ. προγραμματισμένα κόστη αντικατάστασης εξοπλισμού σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, σχετικές με τους κύκλους ζωής του εξοπλισμού): Lifecycle Costs
 • Κριτήριο της Κατώτατης Τιμής Προσφοράς: Lowest Price Criterion
 • Κριτήριο της Πλέον Συμφέρουσας από Οικονομική Άποψη Προσφοράς:Economically Advantageous Criterion
 • Κυμαινόμενο Επιτόκιο: Floating Interest Rate
 • Κύρος Εμπράγματων Ασφαλειών: Validity Of Sureties in Rem
Λ
 • Λειτουργικά Κόστη: Operating Costs
 • Λειτουργική Μίσθωση: Operating Lease
Μ
 • Μακροοικονομία: Macro economy
 • Μέρισμα: Dividend
 • Μέτοχοι: Shareholders
 • Μετρητά, Ρευστό Χρήμα: Cash
 • Μηχανισμός Αποπληρωμής: Payment Mechanism
 • Μόχλευση [Το ποσοστό των δανειακών προς τα ίδια κεφαλαία]: Gearing
Ν
 • Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: Legal Entity under Public Law
 • Νομικός Σύμβουλος: Legal Advisor
 • Νόμος 3389/2005 που αποτελεί το Θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΙΤ: Law 3389/2005
Ξ
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
Ο
 • Οικονομική Ανταποδοτικότητα: Value for Money
 • Οικονομικός Σύμβουλος: Financial Advisor
 • Ομολογία / Αξιόγραφο: Debenture
 • Ομολογιούχος: Bondholder
 • Ομόλογο: Bond
 • Ομόλογο που κατά την αξιολόγησή του από του Οίκους Αξιολόγησης κατατάσσεται στις κατηγορίες από ΑΑΑ ως ΒΒΒ: Investment Grade Bond
 • Ονομαστική Τιμή, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπ' όψιν ο πληθωρισμός: Nominal Value
 • Ο υποβάλλων Προσφορά, Πρόταση: Bidder
 • Οργανισμοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση: Rating Agencies
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Local Government Organizations
 • Οργανωτής Δανείου: Arranger
Π
 • Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού (π.χ. γή, κτίρια): Fixed Assets
 • Παθητικό: Liabilities
 • Παραχώρηση: Concession
 • Παροχή Υπηρεσιών: Service Provision
 • Παρεπόμενα Σύμφωνα: Ancillary Agreements
 • Περίοδος Αποπληρωμής: Payback Period
 • Περίοδος Λειτουργίας: Operation Period
 • Περίοδος Χάρητος: Grace Period
 • Πιλοτικά Έργα: Pilot / Pathfinder Projects
 • Πιστωτής: Creditor
 • Πιστωτική Διαφορά: Credit Spread
 • Πιστωτικός Κίνδυνος: Credit Risk
 • Πληθωρισμός / Τιμάριθμος: Inflation
 • Πληρωμή Διαθεσιμότητας: Availability Payment
 • Προδιαγραφές Αποτελέσματος: Output Specifications
 • Προκαταβολική Προμήθεια για την Ανάληψη Δανεισμού: Upfront Fee
 • Προμήθεια: Commission
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση: Invitation to Negotiate
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό: Invitation to Tender
 • Προσφορά: Bid
 • Προϋπολογισμός: Budget
 • Πτώχευση: Insolvency
Ρ
 • Ρευστότητα: Liquidity
Σ
 • Σταθερό Επιτόκιο: Fixed Interest Rate
 • Σύγκρουση Συμφερόντων: Conflict of Interest
 • Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Co-funded Project
 • Σύμβαση: Contract
 • Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών: Service Contracts
 • Συμμετέχοντες / εμπλεκόμενοι σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (π.χ. μέτοχοι, πιστωτές, εργαζόμενοι, κ.α.): Stakeholders
 • Σύμπραξη: Partnership
 • Συμφωνία / Σύμβαση: Agreement
 • Συντήρηση: Maintenance
 • Σχεδιασμός / Μελέτη: Design
 • Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Private Finance Initiative (PFIs)
 • Σύμπραξη Δημόσιου Και Ιδιωτικού Τομέα: Public Private Partnership (PPPs)
 • Συναλλακτικά Κόστη: Transaction Costs
Τ
 • Ταμειακή Ροή: Cash Flow
 • Τελικοί Χρήστες: End Users
 • Τέλος Χρήσης: Usage Fee
 • Τερματισμός Συμβολαίου / Σύμβασης: Termination of Contract
 • Τεχνική Διαχείριση υποδομής: Facility Management
 • Τεχνικός Σύμβουλος: Technical Advisor
 • Τιμαριθμοποιημένο Επιτόκιο: Index-linked Interest-Rate
 • Τράπεζα: Bank
 • Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή και Λειτουργία μιας υποδομής: Build Own Operate (BOO)
 • Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή - Λειτουργία και Μεταβίβαση μιας υποδομής: Build Own Operate Transfer (BOOT)
 • Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Λειτουργία μιας υποδομής: Design Build Finance Operate (DBFO)
 • Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Λειτουργία και Συντήρηση μιας υποδομής:Operation and Maintenance Contract (O&M)
Υ
 • Υπεργολάβος: Sub-Contractor
 • Υποδομή: Infrastructure
 • Υπολειμματική Αξία: Residual Value
 • Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων: Retained Earnings
 • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: Ministry of Economy and Finance
Φ
 • Φορολογία: Taxation
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Value Added Tax
Χ
 • Χρεοκοπία: Bankruptcy
 • Χρέος: Debt
 • Χρέος το οποίο εξοφλείται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενες υποχρεώσεις της εταιρίας: Junior Debt
 • Χρέος το οποίο καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της: Senior Debt
 • Χρέος το οποίο καλύπτεται μετά την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων δανειακών κεφαλαίων και πριν από τα Ίδια κεφάλαια, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της: Mezzanine Debt
 • Χρέωση που επιβάλλει μια τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα για να συνεχίσει να διαθέτει δανειακού πόρους σε πιθανούς δανειζόμενους: Commitment Fee
 • Χρήματα προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής: Cohesion Fund
 • Χρηματοδότηση: Financing
 • Χρηματοδότηση Έργου / Σχεδίου: Project Finance
 • Χρηματοδοτησιμότητα [Ο όρος αναφέρεται στην πρόθεση (appetite) των πιστωτών να χρηματοδοτήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατόπιν πραγματοποίησης της ανάλυσης κινδύνου του εγχειρήματος (due diligence) και σχετίζεται με την οικονομική ευρωστία του επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά στην αποπληρωμή των πιστωτών]: Bankability
 • Χρηματοοικονομική Μίσθωση: Lease / Leasing 
 • Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο Συμφωνίας: Financial Close
 • Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον: Fiscal Environment
 • Χρηματοοικονομικό Παράγωγο: Derivative
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Financial Institutions
 • Χρονική διάρκεια μεταξύ της αποπληρωμής των δανείακών υποχρεώσεων και της λήξης της περιόδου Σύμπραξης: Tail of Debt
 • Χρονοδιάγραμμα: Time-Schedule
 • Χρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής: Repayment Schedule
Ψ

Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση

Ω
Δεν υπάρχει σχετική καταχώρηση
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 • Agent: Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας
 • Agreement: Συμφωνία / Σύμβαση
 • Amortization: Απόσβεση Ασώματων Ακινητοποιήσεων
 • Ancillary Agreements: Παρεπόμενα Σύμφωνα
 • Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR): Ετήσιος Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους
 • Application for Inclusion: Αίτηση Υπαγωγής
 • Arbitration: Διαιτησία
 • Archeological Findings: Αρχαιολογικά Ευρήματα
 • Arranger: Οργανωτής Δανείου (βλέπε Syndicated Loan)
 • Articles of Association / Incorporation: Καταστατικό Φορέα / Εταιρίας
 • Asset: Αγαθό
 • Availability Payment: Πληρωμή Διαθεσιμότητας
 • Availability Risk: Κίνδυνος Διαθεσιμότητας
 • Bank: Τράπεζα
 • Bankability: [Χρηματοδοτησιμότητα] Ο όρος αναφέρεται στην πρόθεση (appetite) των πιστωτών να χρηματοδοτήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατόπιν πραγματοποίησης της ανάλυσης κινδύνου του εγχειρήματος (due diligence) και σχετίζεται με την οικονομική ευρωστία του επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά στην αποπληρωμή των πιστωτών
 • Bankruptcy: Χρεοκοπία
 • Basis Point: 0,01 της εκατό (%) (100 Basis Points = 1%, ή 1 Basis Point = 0,01%)
 • Bid: Προσφορά
 • Bidder: Ο υποβάλλων Προσφορά, Πρόταση
 • Bond: Ομόλογο
 • Bondholder: Ομολογιούχος
 • Book Value: Η καθαρή λογιστική αξία ενός αγαθού, όπως καταγράφεται στον Ισολογισμό
 • Build Own Operate (BOO): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή και Λειτουργία μιας υποδομής
 • Build Own Operate Transfer (BOOT): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή - Λειτουργία και Μεταβίβαση μιας υποδομής
 • Budget: Προϋπολογισμός
 • Cap: Ανώτατο Όριο, Οροφή
 • Capital Expenditure: Δαπάνη Κεφαλαίου
 • Capital Investment: Επένδυση Κεφαλαίου
 • Capital Lease: Ενοικίαση Κεφαλαίου
 • Capital Market: Κεφαλαιαγορά
 • Cash: Μετρητά, Ρευστό Χρήμα
 • Cash Flow: Ταμειακή Ροή
 • Central Administration: Κεντρική Διοίκηση
 • Co-funded Project: Συγχρηματοδοτούμενο Έργο
 • Cohesion Fund: Χρήματα προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής
 • Commercial Risk / Demand Risk: Εμπορικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Ζήτησης
 • Commission: Προμήθεια
 • Commitment Fee: Ονομάζεται η χρέωση που επιβάλλει μια τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα για να συνεχίσει να διαθέτει δανειακού πόρους σε πιθανούς δανειζόμενους
 • Competitive Dialogue Procedure: Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου
 • Concession: Παραχώρηση
 • Conflict of Interest: Σύγκρουση Συμφερόντων
 • Consortium: Κοινοπραξία
 • Construction: Κατασκευή
 • Construction Period: Κατασκευαστική Περίοδος
 • Construction Risk: Κατασκευαστικός Κίνδυνος
 • Contract: Σύμβαση
 • Contract Period: Περίοδος που διαρκεί η Σύμβαση
 • Contracting Authority: Αναθέτουσα Αρχή
 • Contractor: Εργολάβος
 • Covenant: Η έγγραφη υπόσχεση που δεσμεύει το ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να προβεί σε κάποια ενέργεια ή να απέχει από κάποια πράξη ή να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (Ρήτρα)
 • Cover Ratios: Δείκτες Κάλυψης. Ονομάζονται έτσι διάφοροι λόγοι που παρουσιάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων
 • Credit Risk: Πιστωτικός Κίνδυνος
 • Credit Spread: Πιστωτική Διαφορά
 • Creditor: Πιστωτής
 • Debenture: Ομολογία / Αξιόγραφο
 • Debt: Χρέος
 • Default: Η αδυναμία να εκπληρώσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις οικονομικές του υποχρεώσεις που προέρχονται από μια οικονομική συμφωνία ή κάποια δανειοληψία
 • Depreciation: Απόσβεση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων
 • Derivative: Χρηματοοικονομικό Παράγωγο
 • Design: Σχεδιασμός / Μελέτη
 • Design Build Finance Operate (DBFO): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Λειτουργία μιας υποδομής
 • Direct Agreement: Άμεση Συμφωνία / Σύμβαση
 • Discount Rate: Επιτόκιο Προεξόφλησης
 • Dividend: Μέρισμα
 • Due Diligence: Ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό του κινδύνου που αντιπροσωπεύει για το αντισυμβαλλόμενο μέρος (π.χ. δανειστής, υποψήφιος αγοραστής) 
 • Economically Advantageous Criterion: Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική Άποψη Προσφοράς
 • End Users: Τελικοί Χρήστες
 • Equal Treatment Principle: Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης
 • Equity: Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή Θέση
 • European Investment Bank: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • Expropriation: Απαλλοτρίωση
 • Facility Management: Τεχνική Διαχείριση υποδομής
 • Financial Advisor: Οικονομικός Σύμβουλος
 • Financial Close: Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο Συμφωνίας
 • Financial Institutions: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Financing: Χρηματοδότηση
 • Fiscal Environment: Χρηματο-οικονομικό Περιβάλλον
 • Fixed Assets: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού (π.χ. γη, κτίρια)
 • Fixed Interest Rate: Σταθερό Επιτόκιο
 • Floating Interest Rate: Κυμαινόμενο Επιτόκιο
 • Force Majeure: [ Κίνδυνος Ανωτέρας Βίας] Κίνδυνος να διακοπεί μια επενδυτική δραστηριότητα για σημαντικό χρονικό διάστημα από μη ελεγχόμενες αιτίες
 • Free Competition Principle: Αρχή του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
 • Gearing: [ Μόχλευση] Το ποσοστό των δανειακών προς τα ίδια κεφαλαία
 • Grace Period: Περίοδος Χάρητος
 • Guarantee: Εγγύηση
 • Hedging: Αντιστάθμιση Κινδύνων
 • Index-linked Interest-Rate: Τιμαριθμοποιημένο Επιτόκιο
 • Inflation: Πληθωρισμός / Τιμάριθμος
 • Infrastructure: Υποδομή
 • Innovation: Καινοτομία
 • Insolvency: Πτώχευση / Αφερεγγυότητα
 • Interest Rate: Επιτόκιο
 • Internal Rate of Return (IRR): Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης
 • Insurance Premium: Ασφάλιστρο
 • Insurer: Ασφαλιστής
 • Investment Grade: Ομόλογο που κατά την αξιολόγησή του από του Οίκους Αξιολόγησης κατατάσσεται στις κατηγορίες από ΑΑΑ ως ΒΒΒ
 • Invitation to Negotiate: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση
 • Invitation to Tender: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό
 • Joint Ministers' PPPs Committee: Διυπουργική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ
 • Judicial: Δικαστικός
 • Junior Debt: Χρέος το οποίο εξοφλείται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενες υποχρεώσεις της εταιρίας

No terms found
 • Law 3389/2005: Νόμος 3389/2005 που αποτελεί το Θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΙΤ
 • Lease / Leasing: Χρηματοοικονομική Μίσθωση
 • Legal Advisor: Νομικός Σύμβουλος
 • Legal Entity under Public Law: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 • Letter of Credit: Ενέγγυος Πίστωση
 • Letter of Guarantee: Εγγυητική Επιστολή
 • Liabilities: Παθητικό
 • Lifecycle Costs: Κόστη συνυφασμένα με τον κύκλο ζωής μιας υποδομής ή ενός έργου (π.χ. προγραμματισμένα κόστη αντικατάστασης εξοπλισμού σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, σχετικές με τους κύκλους ζωής του εξοπλισμού)
 • Liquidity: Ρευστότητα
 • List of Proposed Partnerships: Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων
 • Loan: Δάνειο
 • Loan Life Cover Ratio (LLCR): Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους κατά τη διάρκεια ζωής του
 • Local Government Organizations: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
 • Lowest Price Criterion: Κριτήριο της Κατώτατης Τιμής Προσφοράς
 • Macro economy: Μακροοικονομία
 • Maintenance: Συντήρηση
 • Mandate: Επίσημη εντολή, συνήθως γραπτή, για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας
 • Market Sounding: Έρευνα Αγοράς / Διερεύνηση των Προθέσεων της Αγοράς
 • Market Value: Αγοραία Αξία
 • Maturity: Διάρκεια Ισχύος / Λήξη
 • Mezzanine Debt: Αποτελεί μορφή χρέους το οποίο καλύπτεται μετά την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων δανειακών κεφαλαίων και πριν από τα Ίδια κεφάλαια, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της
 • Ministry of Economy and Finance: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 • Monitoring Procedure: Διαδικασία Παρακολούθησης
 • Mutual Recognition Principle: Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης
 • Negotiated Procedure: Διαδικασία με Διαπραγμάτευση
 • Net Present Value: Καθαρή Παρούσα Αξία
 • Nominal Value: Ονομαστική Τιμή, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπ' όψιν ο πληθωρισμός
 • Non - Recourse Finance: Ονομάζεται η δανειοδότηση που παρέχεται χωρίς κάποια εξασφάλιση / εγγύηση από την επιχείρηση που τη λαμβάνει προς τον πιστωτή που τη χορηγεί, για την αποπληρωμή της οφειλής. Ο πιστωτής δηλαδή διατρέχει τον κίνδυνο να πτωχεύσει η επιχείρηση και να μην είναι δυνατόν να αποπληρώσει το χρέος της, και επίσης δεν καλύπτεται και από την εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, στην περίπτωση εκκαθάρισής της
 • Off-Balance-Sheet Treatment: Εκτός Ισολογισμού Αντιμετώπιση
 • Open Procedure: Ανοιχτή Διαγωνιστική Διαδικασία
 • Operating Cost: Λειτουργικό Κόστος
 • Operating Lease: Λειτουργική Μίσθωση
 • Operation and Maintenance Contract (O&M): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Λειτουργία και Συντήρηση μιας υποδομής
 • Operation Period: Περίοδος Λειτουργίας
 • Outline Business Case (OBC): Αρχικό Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Output Specifications: Προδιαγραφές Αποτελέσματος
 • Partnership: Σύμπραξη
 • Payback Period: Περίοδος Αποπληρωμής
 • Payment Mechanism: Μηχανισμός Πληρωμής
 • Performance Risk: Κίνδυνος Επίδοσης
 • Permit:  Άδεια
 • Pilot / Pathfinder Projects: Πιλοτικά Έργα
 • Principal Repayment: Αποπληρωμή Κεφαλαίου
 • Private Equities: Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια
 • Private Finance Initiative (PFI): Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
 • Private Sector: Ιδιωτικός Τομέας
 • Project Finance: Χρηματοδότηση Έργου / Σχεδίου
 • Project Management: Διαχείριση Έργου
 • Proportionality Principle: Αρχή της Αναλογικότητας
 • Protection of the Environment and Sustainable Development Principle: Αρχή της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Protection of the Public Interest Principle: Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος
 • Protection of the Rights of Private Individuals Principle: Αρχή της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ιδιωτών
 • Public Expenditure: Δημόσια Δαπάνη / Έξοδο
 • Public Private Partnership: Σύμπραξη Δημόσιου Και Ιδιωτικού Φορέα
 • Public Private Partnerships’ Policy: Διαδικασίες και πολιτική έργων ΣΔΙΤ
 • Public Procurement: Δημόσια Προμήθεια
 • Public Sector: Δημόσιος Τομέας
 • Public Sector Comparator (PSC): Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση

No terms found
 • Rating Agencies: Οργανισμοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση
 • Recourse Finance: Το αντίθετο του Non-Recourse Finance (βλέπε παραπάνω)
 • Refinancing: Aναχρηματοδότηση
 • Repayment Schedule: Χρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής
 • Request For Bid: Αίτηση για Κατάθεση Προσφοράς
 • Reserve Αccount: Αποθεματικός Λογαριασμός
 • Residual Value: Υπολειμματική Αξία
 • Restricted Procedure: Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
 • Retained Earnings: Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων
 • Revenues: Έσοδα
 • Risk Allocation: Κατανομή Κινδύνων
 • Senior Debt: Δάνειο το οποίο καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της
 • Sensitivity Analysis: Ανάλυση Ευαισθησίας
 • Service Contract: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
 • Service Provision: Παροχή Υπηρεσιών
 • Shareholders: Μέτοχοι
 • Socio - Economic Criteria: Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια
 • Special Purpose Vehicle / Special Purpose Company: Εταιρία Ειδικού Σκοπού
 • Special Secretariat for Public ? Private Partnerships: Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
 • Stakeholders: Πρόκειται για όλους τους συμμετέχοντες / εμπλεκόμενους σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (π.χ. μέτοχοι, πιστωτές, εργαζόμενοι, κ.α.)
 • Stand-by Facility: [Εφεδρική Πίστωση] Πρόκειται για τη δέσμευση ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος να χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση ή κάποιο έργο σε περίπτωση ανάγκης όταν η τελευταία αδυνατεί να εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις της
 • Step-in Rights: Πρόκειται για δικαιώματα που παρέχονται κυρίως προς τους Πιστωτές προκειμένου να επέμβουν και να διορθώσουν / αντικαταστήσουν όποιον από τους εμπλεκόμενους Ιδιωτικούς Φορείς μιας Σύμβασης υπό-αποδίδει
 • Sub-Contractor: Υπεργολάβος
 • Subordinated Debt: Δάνειο το οποίο δεν καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, αλλά καλύπτεται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις των senior debtors (βλέπε παραπάνω)
 • Syndicated Loan: [Κοινοπρακτικό Δάνειο] Μορφή χρηματοδότησης που επιτρέπει στον δανειζόμενο να δανεισθεί μακροπρόθεσμα και μεγάλα ποσά από ομάδα τραπεζών που συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό. Το δάνειο αυτό ανατίθεται εγγράφως από τον δανειζόμενο (mandate) μετά από εξέταση διαφόρων προσφορών σε μια τράπεζα (arranger), η οποία αναλαμβάνει την προώθηση του κοινοπρακτικού δανείου, έναντι κάποιας προμήθειας (arrangement fee), προσκαλώντας και άλλες τράπεζες να συμμετέχουν στο δανεισμό για διασπορά του κινδύνου. Συνήθως η τράπεζα που είναι ο (arranger) αναλαμβάνει και το ρόλο του εκπροσώπου (agent) των υπολοίπων τραπεζών του ομίλου.
 • Swap: [Η ανταλλαγή (γενικά)] Εννοιολογικά, είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα (derivatives) και αποτελούν μια συναλλαγή όπου τα δυο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν μελλοντικά, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, το προσυμφωνημένο χρηματοοικονομικό προϊόν
 • Tail of Debt: Ονομάζεται η χρονική διάρκεια μεταξύ της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων και της λήξης της περιόδου Σύμπραξης
 • Taxation: Φορολογία
 • Technical Advisor: Τεχνικός Σύμβουλος
 • Tender: Διαγωνισμός
 • Tenor: Διάρκεια
 • Termination of Contract: Τερματισμός Συμβολαίου / Σύμβασης
 • Time-Schedule: Χρονοδιάγραμμα
 • Transaction Costs: Συναλλακτικά Κόστη
 • Transparency Principle: Αρχή της Διαφάνειας
 • Upfront Fee: Προκαταβολική Προμήθεια για την Ανάληψη Δανεισμού
 • Usage Fee: Τέλος Χρήσης
 • Validity Of Sureties in Rem: Κύρος Εμπράγματων Ασφαλειών
 • Value Added Tax: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Value For Money: Οικονομική Ανταποδοτικότητα
 • Whole Life Approach: Ο όρος αναφέρεται στην υιοθέτηση από την πλευρά του Ιδιωτικού φορέα σύμπραξης μιας αντιμετώπισης που αφορά στο σύνολο της διάρκειας του κύκλου ζωής του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας, με σκοπό τη μείωση του κόστους κατά τη συνολική διάρκεια ζωής. Αποφεύγονται, με αυτόν τον τρόπο κακοτεχνίες (π.χ. λόγω χρησιμοποίησης φθηνότερων και ποιοτικά υποδεέστερων πρώτων υλών κατά την κατασκευή) καθώς αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μελλοντικές αστοχίες που θα αυξήσουν το κόστος αντικατάστασής και επιδιόρθωσής τους.

No terms found

No terms found

No terms found