Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Τίτλος Διαγωνισμού: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Δευ, 21/07/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α 169), διέπεται από τις διατάξεις των Οδηγιών  2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), και 89/665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 (L395, 30/12/1989).   Εν όψει της ανάθεσης της Σύμβασης, θα ελεγχθεί εάν συντρέχει ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄279). Σε περίπτωση συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων του ως άνω Ν. 3310/2005, όπως ισχύει, επέρχονται οι συνέπειες των άρθρων 6 και 7 του ιδίου Νόμου.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων ΙΦΣ, οι οποίοι, στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, θα αναλάβουν αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Βορειοδυτικής Ενότητας του Νομού Θεσσαλονίκης, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγομένων προϊόντων, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την ΕΓΣΔΙΤ και το Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης  με τη βοήθεια του Συμβούλου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, κατ? ανώτατο όριο. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, συνδεόμενη με τις επιμέρους υπηρεσίες του Συμβούλου.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα και ο Νομός Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, όπως οι ανωτέρω ζητούμενες στο άρθρο 3 της παρούσας, εμπίπτουσες στις Κατηγορίες 6, 11 και 12 του Παραρτήματος ΙΙΑ, καθώς και στην Κατηγορία 21 του Παραρτήματος ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
1. είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
α) Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
β) Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
γ) Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ)
δ) Β΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 14 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
ε) Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 15 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
στ) Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 18 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και
ζ)  Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 27 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
2. Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1,
3. Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.
4. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.
5.Πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως: (α) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Υποψηφίου ή του(των) Χρηματοοικονομικού(-ών) μέλους(-ών) της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (corporate finance, project finance κλπ) κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από Ευρώ 4.000.000, που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. (β) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Υποψηφίου ή του(των) Τεχνικού(-ών) μέλους(-ών) της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από Ευρώ  4.000.000, που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, για τον υπολογισμό του μ.ο. των ανωτέρω παραγράφων θα ληφθεί υπόψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ? όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου (ενδεικτικώς: τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, Υπεύθυνη Δήλωση άλλων φορέων, στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος, για τη σχετική δέσμευσή τους) από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί.
Σε περίπτωση Υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με όλα τα ανωτέρω στοιχεία.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Η ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας στο Σύμβουλο θα αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, στο σχήμα (επιχείρηση ή σύμπραξη ή κοινοπραξία) που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης, στην οποία αφορούν οι υπηρεσίες της παρούσας, τόσο για το Σύμβουλο, όσο και για τα στελέχη του (σύγκρουση συμφερόντων). Η παρά το κώλυμα αυτό συμμετοχή, ή και οποιαδήποτε σχέση που δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων, με Υποψήφιο ή τον  ανάδοχο της Σύμβασης Σύμπραξης, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό για την επιλογή του ΙΦΣ και έκπτωσης από τη Σύμβαση του Συμβούλου.
Κάθε υποψήφιος οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης και συγκεκριμένα εμπειρία σε παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών για την υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) ολοκληρωμένου έργου Διαχείρισης ή και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων με ιδιωτική χρηματοδότηση (εξαιρουμένων των ΧΥΤΑ) που λειτουργεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Εάν απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης πέραν των είκοσι τεσσάρων (ή των τριάντα δύο σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών) μηνών. Η χρονική παράταση δεν δημιουργεί για το Σύμβουλο δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής, υπό τον όρο ότι η μονομερής κατά τα άνω παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από της υπογραφής της Συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση, η Σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως αν παρέλθει το ανώτερο διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της και δεν συμφωνηθεί εγγράφως από τους συμβαλλόμενους νέα παράτασή της. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100.000,00 Ευρώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  23.06.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ταχ. δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 8, ΤΚ 101 84, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, τηλ.: 210 3375750, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εννέα (9) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών ή αντιπροσφορές δεν ισχύουν και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 16.04.2008

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μέχρι και τη 17.06.2008 από τα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10184, τηλ.: 210 3375750, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr, πληροφορίες: κα Χριστιάνα Σκαρσουλή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23.06.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι Υποψήφιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης εκπρόσωποι αυτών.

Αθήνα, 16.04.2008

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ