Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υλοποίηση των κτιρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αχαΐας και Φθιώτιδας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υλοποίηση των κτιρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αχαΐας και Φθιώτιδας

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τρί, 04/09/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκηρύσσει διαγωνισμό σε μία φάση με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων στέγασης δημοσίων υπηρεσιών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Έχει αποφασισθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.), η υπαγωγή της υλοποίησης των κτιρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αχαΐας και Φθιώτιδας στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232). Αντικείμενο της σύμπραξης του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Φορέα που θα επιλεγεί θα είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων για είκοσι πέντε (25) έτη από την έναρξη λειτουργίας των κτιρίων. Στο Διοικητήριο της Αχαΐας, ο ΙΦΣ θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποφάσισε περαιτέρω την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υποστήριξη της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. κατά τη σύνταξη των τευχών του Διαγωνισμού, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α' 169). Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, σε συνεργασία με τον Τεχνικό και Νομικό Σύμβουλο, που η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. θα επιλέξει, θα την υποστηρίξει σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού, προετοιμασίας της προτεινόμενης Σύμπραξης και επιλογής των Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Σύμπραξη και, ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης. Λεπτομέρειες σχετικά με το ειδικότερο αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα, Πάτρα, Λαμία.

Γλώσσα: Ελληνική. 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής:  
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, τα οποία:
(α) έχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Αναλυτικής Προκήρυξης και είναι εγγεγραμμένα τα ίδια ή μέλη τους σε Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους,
(β) έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (project finance, corporate finance), κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο από ευρώ 3.000.000, που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στα άρθρα 11, 12 και 13 της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών: Δεκαοκτώ (18) μήνες.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβουν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, περισσότερα πρόσωπα που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα:
Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη.

Κριτήρια επιλογής: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10.000 Ευρώ με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ισχύος προσφορών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης (βλ. αρ. 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης).

Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:  04.09.2007 και ώρα 12.00 μ.μ.

Προθεσμία παραλαβής της προκήρυξης και πληροφορίες: Μέχρι τη 29.08.2007 από τα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10184, τηλ.: 210 3375746, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr, πληροφορίες: κα Ελένη Νιαρχάκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 05.07.2007
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ