Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου και του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Δευ, 05/11/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκηρύσσει διαγωνισμό σε μία φάση με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων στέγασης δημοσίων υπηρεσιών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Έχει αποφασισθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.), η υπαγωγή της ανακατασκευής του Κτιριακού Συγκροτήματος «Δόμπολη» Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και της υλοποίησης Κτιριακού Συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου/Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου, στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232). Αντικείμενο της Σύμπραξης του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Φορέα θα είναι η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και η παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και εν γένει τεχνικής διαχείρισης, καθώς και η εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων των κτιρίων, για είκοσι πέντε (25) έτη από την έναρξη της λειτουργίας τους, προκειμένου αυτά να είναι πλήρως διαθέσιμα προς εκμετάλλευση. Ειδικά δε στο κτιριακό συγκρότημα του Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης, ο ΙΦΣ που θα επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ - φωτοβολταϊκά) στη ΔΕΗ. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποφάσισε περαιτέρω την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και των Δημόσιων Φορέων κατά τη σύνταξη των τευχών του Διαγωνισμού, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α' 169). Ο Τεχνικός Σύμβουλος, σε συνεργασία με το Χρηματοοικονομικό και Νομικό Σύμβουλο, που η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. θα επιλέξει, θα υποστηρίξει την Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και τους Δημόσιους Φορείς σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού, προετοιμασίας της προτεινόμενης Σύμπραξης και επιλογής των Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Σύμπραξη και, ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης. Λεπτομέρειες σχετικά με το ειδικότερο αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη. Γλώσσα: Ελληνική. 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής:  Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, τα οποία παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Αναλυτικής Προκήρυξης, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
1. Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία: α) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», β) Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» και γ) Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
2.  Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου.
3.  Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών ? Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν οι ανωτέρω Υποψήφιοι εφόσον διαθέτουν μέσο όρο του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο από ευρώ 1.500.000, που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Λοιπά απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στα άρθρα 11, 12 και 13 της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών: Δεκαοκτώ (18) μήνες.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβουν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, περισσότερα πρόσωπα που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα: Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη.

Κριτήρια επιλογής: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10.000 Ευρώ με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ισχύος προσφορών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης (βλ. αρ. 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης).

Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς και διενέργειας του διαγωνισμού: έως 05.11.2007 και ώρα 15:00

Προθεσμία παραλαβής της προκήρυξης και πληροφορίες: Μέχρι την 30.10.2007, από τα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10184, τηλ.: 210 3375746, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr, πληροφορίες: κα Ελένη Νιαρχάκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 05.07.2007

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ