Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 25/10/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΕΠΑΝΟΜ Α.ΕΑνακοινώνουμε ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 και την κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύουν.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής των πλέον καταλλήλων Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης, οι οποία θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση (καθαριότητα, ιματισμός, διαχείρισης απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, σίτιση), φύλαξη των κτιρίων και την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής τους, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του νέου γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, για είκοσι επτά (27) χρόνια από την έναρξη λειτουργίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 109 εκ. ευρώ.
Ο Σύμβουλος, που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης (Κατηγορίες 6,11 και 12 Παραρτήματος ΙΙΑ, 21 Παραρτήματος ΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ κατ' ανώτατο όριο.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα και Πρέβεζα, Ελλάδα.

 Γλώσσα: Ελληνική

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες εμπίπτουσες στις ανωτέρω Κατηγορίες, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

1. Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων/ Εταιρειών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
α) Ε' τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
β) Ε' τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
γ) Ε' τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Ή προέρχονται από χώρες- μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1.
Ή προέρχονται από χώρες- μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ, που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά μητρώα του παραρτήματος ΙΧ Γ  της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών/ Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.

2. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.

3. Πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας: (α) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από 10.000.000 ευρώ που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και (β) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του υποψηφίου σε χρηματοοικονομικά θέματα ( Corporate finance, project finance κλπ) ή του Χρηματοοικονομικού μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις μεγαλύτερος από 6.000.000  ευρώ.

Διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών: Δεκαοκτώ (18) μήνες

Κριτήρια επιλογής: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 60.000 ευρώ

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και διεξαγωγής διαγωνισμού: 12.09.2007 και ώρα: 12.00

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επιτροπή: 29.06.2007

Προθεσμία παραλαβής της προκήρυξης και πληροφορίες: Μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών από τα γραφεία της «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε» Τσόχα 5, Αθήνα, ΤΚ 115 21. Τηλ: 210- 8701600, φαξ: 210-8701601, email: ppp@depanom.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.depanom.gr, πληροφορίες: κα Δ. Τζουρμακλιώτου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.