Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Διαγωνισμοί Ειδικής Γραμματείας >> Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 31/12/2015
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την εκπλήρωση των σκοπών της προωθεί την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων, με την παράλληλη αξιοποίηση και πόρων του ΕΣΠΑ, και προχωρεί στην κατάρτιση Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων. Ως εκ τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) για ένταξη σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων.

Η ΕΓΣΔΙΤ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της δύναται για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2015 να αναθέσει δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες:

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.2. Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών

Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με την ειδικότητά τους, θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ, ενδεικτικά, μέσω της μελέτης επιμέρους τεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών παραμέτρων υπό το πρίσμα της άντλησης και αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ.

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων

Β.3.1. Σύμβουλοι

Ενδεικτικά, οι σύμβουλοι θα παρέχουν επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τεχνικά, νομικά, χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ασφαλίσεων και κρατικών ενισχύσεων, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα της παράλληλης άντλησης και αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ.

Το διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ενδεχόμενων αναγκών ανάθεσης θα προκύπτει κατά την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, και θα καλύπτεται από το ΠΔΕ.

 

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται:

  • Η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήματος Ι
  • Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
  • Η υποβολή συμπληρωμένου του συνημμένου στην παρούσα μηχανογραφημένου δελτίου καταγραφής (κατά περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου) που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, με τις τεχνικές ή / και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική ή / και χρηματοοικονομική επάρκεια του αιτούντος σύμφωνα με τα στοιχεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της σχετικής πρόσκλησης. (Για φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται το ειδικό μηχανογραφημένο δελτίο, βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία).

Τα κατά περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου υποδείγματα δελτίου καταγραφής διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΓΣΔΙΤ www.sdit.mnec.gr και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sdit@mnec.gr.

Έντυπη υποβολή των ανωτέρω (σε 1 αντίτυπo) γίνεται στη διεύθυνση:

Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα Σύνταγμα, με την ένδειξη «Κατάλογος Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων», με την ένδειξη «Κατάλογος Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων».

Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 31/12/2015.