Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 25/10/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

Περιληπτική Προκήρυξη Διαγωνισμού
«Χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου»
ΤΜΗΜΑ Ι   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1. Επωνυμία, διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας , ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής
Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού
Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα, ΤΚ 115 23, τηλ. 210 6497000, φαξ 210 6496610, email ggoa@ggoa.culture.gr, διεύθυνση διαδικτύου www.ggoa.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.  Ονομασία που δόθηκε στην σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
 «Χρηματοδότηση , μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου»

3.  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά τη χρηματοδότηση μελέτη, μετασκευή-ανακατασκευή, και τεχνική διαχείριση, καθώς και την ανάπλαση ? διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, εντός των ορίων της παραχωρούμενης έκτασης, του έργου «Χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή, και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου» («Έργο»). Οι εγκαταστάσεις διέπονται από το νόμο Ολυμπιακής Αξιοποίησης (Ν. 3342/2005). Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού για αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με την από 05.06.2006 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 της μελέτης, μετασκευής, ανακατασκευής και τεχνικής διαχείρισης του Κλειστού Γυμναστηρίου στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου ως και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, για τη δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών).
O Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που τελικά θα επιλεγεί θα αναλάβει : (α) τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα απαιτηθούν καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί  η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση ή/και τη συντήρηση του Έργου, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη την υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου, το οποίο θα παραδοθεί ως είναι και ευρίσκεται (β) την χρηματοδότηση του Εργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια  (γ) το σύνολο των εργασιών μετασκευής, ανακατασκευής,  ανάπλασης και διαμόρφωσης του Έργου όπως αυτές θα προδιαγραφούν στην Β' Φάση του Διαγωνισμού (δ) την τεχνική διαχείριση, η οποία συνίσταται στην επιθεώρηση, την προληπτική και διορθωτική συντήρηση την βαριά συντήρηση (life cycle cost), την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών όπως αυτά θα ορισθούν ειδικότερα στην Β' Φάση του Διαγωνισμού, για την καθημερινή λειτουργία του ως Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο προοριζόμενο για την φιλοξενία διοργανώσεων  (ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τόσο κατά τη φάση μελέτης, μετασκευής, ανακατασκευής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας και (στ) την  αποπληρωμή οποιωνδήποτε άλλων δαπανών ενδεχομένως προκύψουν, το ύψος των οποίων θα προσδιορισθεί στο Τεύχος της Β' Φάσης του Διαγωνισμού

4. Αποδοχή ή  απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται σε 54.000.000 ευρώ (+ 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης + ΦΠΑ)

6. Διάρκεια της σύμβασης 
Είκοσι έξι (26) έτη και έξι (6) μήνες

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στη Β' Φάση του διαγωνισμού καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή /και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005 και οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των απαιτήσεων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών αποτελέσματος που θα περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού. 

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) , στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005

10. Πρόσθετες πληροφορίες
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Ν. 2522/1997, του Ν. 3310/2005 του Ν. 2741/1999 και τους όρους των τευχών της Α' και Β' Φάσης του Διαγωνισμού

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε Όμιλο Προσώπων εφόσον τα ίδια ή τα μέλη αυτών προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της  Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε Όμιλο Προσώπων, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας Προκήρυξης.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας και εμπειρίας στην εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων για αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, έργα ΣΔΙΤ και έργα Παραχώρησης, τα οποία περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους ως ακολούθως:

ι) Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάζει για κάθε μία από τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις θετικά Αποτελέσματα προ Φόρων, όπως θα αποδεικνύονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων
Σε περίπτωση Ομίλου Προσώπων, το αμέσως ανωτέρω κριτήριο θα υπολογίζεται σταθμισμένα για όλα τα Μέλη του Ομίλου βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους στον Όμιλο και θα πρέπει να συντρέχει υποχρεωτικά σε ένα Μέλος τουλάχιστον αυτού, το οποίο συμμετέχει στον Όμιλο με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία επί τοις εκατό (33%).

ιι) Ο λόγος του αθροίσματος των Δανειακών Κεφαλαίων κάθε Υποψηφίου τις τρεις τελευταίες χρήσεις προς το άθροισμα των Ιδίων Κεφαλαίων αυτού στις ίδιες χρήσεις, όπως θα προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, να είναι μικρότερος από δύο (2,00).
Σε περίπτωση Ομίλου Προσώπων, το αμέσως ανωτέρω κριτήριο θα υπολογίζεται σταθμισμένα για όλα τα Μέλη του Ομίλου βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους στον Όμιλο και θα πρέπει να συντρέχει υποχρεωτικά σε ένα Μέλος τουλάχιστον αυτού, το οποίο συμμετέχει στον Όμιλο με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία επί τοις εκατό (33%).

ιιι) Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να έχει μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων τις τρεις τελευταίες χρήσεις, όπως θα προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, άνω των είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ ( 20.000.000).
Σε περίπτωση Ομίλου Προσώπων, το αμέσως ανωτέρω κριτήριο θα υπολογίζεται σταθμισμένα για όλα τα Μέλη του Ομίλου βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους στον Όμιλο και θα πρέπει να συντρέχει υποχρεωτικά σε ένα Μέλος τουλάχιστον αυτού, το οποίο συμμετέχει στον Όμιλο με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία επί τοις εκατό (33%).

iv) Κάθε Υποψήφιος να αποδεικνύει ότι διαθέτει χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα για το Έργο..

Σε  περίπτωση Ομίλου Προσώπων θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους αυτού, σε αυτό καθαυτό τον Όμιλο, το οποίο και θα αποτελεί, σε περίπτωση ανακήρυξης του συγκεκριμένου Υποψηφίου ως ΙΦΣ, δεσμευτικά το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ.
Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί Ομίλου Προσώπων) ή σε μία εκ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, Συμπράξεων ή Κοινοπραξιών των παρ. 10.4.α.,10.4.β. και 10.4.γ., ή των μελών αυτών, ένας από τους παρακάτω λόγους:

Έχει καταδικαστεί, με οριστική απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αδικήματα:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235 ? 237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ), εφόσον οι καταδίκες αυτές σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

Έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή.

Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής ή προέλευσής του, ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή προέλευσής του.

Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεούνται για:
(α) Τη σύνταξη του συνόλου των μελετών του Έργου,
(β) Τη μετασκευή, ανακατασκευή, ανάπλαση και διαμόρφωση του Έργου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού και
(γ) Την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Έργου 
να διαθέτουν ή να έχουν εξασφαλίσει εγγράφως και αποδεδειγμένα τη συνεργασία με κατάλληλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα - είτε αυτοτελώς είτε σε Σύμπραξη είτε σε Κοινοπραξία μεταξύ τους  ? τα οποία θα διαθέτουν τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα μελετητικά, κατασκευαστικά και διαχειριστικά προσόντα ή/και εμπειρία:

(1) Για  τη σύνταξη των μελετών του έργου
(1.α) Να είναι εγγεγραμμένα τα ίδια ή Μέλη της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και συγκεκριμένα διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία:
α) Ε και ανώτερης τάξης στις κατηγορίες 6 και 7 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» και «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες»
β) Ε και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες»
γ) Ε και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες»
δ) Γ και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 25 «Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης - Φυτοτεχνικές μελέτες»
(1.β.) Ή, εφόσον προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με αυτά της ανωτέρω παραγράφου (1.α.), να είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου.
(1.γ)  Ή, εφόσον προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
α) για τις κατηγορίες 6 και 7 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» και «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με εμπειρία το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το άλλο στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών,
β) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με εμπειρία το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το άλλο στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών,
γ) για την κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες» τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με εμπειρία το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το άλλο στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών,
δ) για την κατηγορία 25 «Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης - Φυτοτεχνικές Μελέτες» τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών.

      (2) Για την κατασκευή του Έργου
(2.α.) Να είναι εγγεγραμμένα τα ίδια ή τα Μέλη της Κοινοπραξίας ή της Σύμπραξης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
(2.β.) Ή, εφόσον προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένα σε αυτούς.
(2.γ.) Ή, εφόσον προέρχονται από τα ως ανωτέρω υπό (2.β.) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών και είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 10.4.β.5. και 10.4.β.6. της Προκήρυξης.
(2.δ.) Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας κάθε μέλος αυτής θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. 

(3) Για την τεχνική διαχείριση και συντήρηση του Έργου :
Να έχουν τα ίδια ή τα Μέλη της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας σκοπό τη συντήρηση, τεχνική λειτουργία και διαχείριση έργων και εγκαταστάσεων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ομίλου Προσώπων, είτε ως μέλος Σύμπραξης είτε ως μέλος Κοινοπραξίας είτε ως συνεργαζόμενο μέρος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει ως μέλος ή με τους οποίους συνεργάζεται.

Οι Υποψήφιοι και οι συνεργαζόμενες με αυτούς ως ανωτέρω επιχειρήσεις, πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 10 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.


ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12. Είδος Διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν 
Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων
Πέντε (5)
Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σύμφωνα  με τα κριτήρια που θα αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών)

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
27 Αυγούστου 2007 

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού  , Λ. Κηφισίας αρ. 7 2ος όροφος Αθήνα ΤΚ 115 23, τηλ 210 6497000, φαξ 210 6496610, email ggoa@ggoa.culture.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου www.ggoa.gr,
Πληροφορίες κ. Γ Βαμβουρέλλης τηλ. 210 6497070-1, φαξ 210 6496610, email gvamvourelis@ggoa.culture.gr

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων και όροι πληρωμής
Καταβολή ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150). Μετάφραση της Προκήρυξης στην Αγγλική γλώσσα διατίθεται από την Υπηρεσία, με την καταβολή επιπλέον ποσού τριακοσίων ευρώ (300).

18. Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής
06 Σεπτεμβρίου 2007 

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής
Ελληνική

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επιτροπή
2 Ιουλίου 2007