Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιρίων Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιρίων Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Παρ, 04/04/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Τρικάλων και Κορινθίας θα διεξάγουν από κοινού Κλειστό Δημόσιο Διαγωνισμό. Για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα θεωρούνται μια «Αναθέτουσα Αρχή».
1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Διεύθυνση: Βασ. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100, τηλ.: 24310 46257, 24310 46227, φαξ: 24310 24370, email: dtym@trikala.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.trikala.gr, Πληροφορίες: κος Νικόλαος Λέγκας, κα Ευθυμία Καραγιάννη.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Διεύθυνση: Κροκιδά 2, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, τηλ.: 27410 41470, φαξ: 27410 81005, email: nickloutas@yahoo.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.nakorinthias.gr, Πληροφορίες: κος Νικόλαος Λούτας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Ονομασία, που δόθηκε στην σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιρίων Διοικητηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας με ΣΔΙΤ».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση (καθαρισμός, φύλαξη, ελαφριά και βαριά συντήρηση) και ασφάλιση α) του κτιρίου Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων στην περιοχή Λογγάκι, Μπάιρα του Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων συνολικής επιφάνειας περίπου 10.000 τ.μ. με ΣΔΙΤ και β) του κτιρίου Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας στην περιοχή Ποσειδωνία του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας συνολικής επιφάνειας περίπου 10.540 τ.μ. με ΣΔΙΤ (εφεξής από κοινού «Έργο»). Λεπτομερέστερη περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το Έργο, υπήχθη, σύμφωνα με την από 01.03.2007 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 14.12.2007 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Όλες οι κτιριακές υποδομές που αφορούν στην παρούσα Σύμπραξη θα κατασκευαστούν σε ακίνητα, που ανήκουν στην κυριότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Τρικάλων και Κορινθίας. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Τρικάλων και Κορινθίας θα χρησιμοποιούν τις κτιριακές υποδομές για τη στέγασή των Υπηρεσιών της αρμοδιότητας τους και θα καταβάλλουν, μετά την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών υποδομών, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της σύμβασης Σύμπραξης, στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία. Σημειώνεται ότι η ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί, θα υπογράψει θα υπογράψει μία σύμβασης Σύμπραξης, με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων και μία σύμβαση Σύμπραξης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει:
(α) τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση ή/και τη συντήρηση του Έργου,
(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών του Έργου και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς λειτουργία και χρήση για το σκοπό που προορίζονται,
(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια,
(δ) την τεχνική διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, σύμφωνα με όσα θα οριστούν στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Β΄ Φάση, και
(ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που θα καταβληθούν στον ΙΦΣ ενδεικτικά εκτιμάται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (22.800.000 Ευρώ), για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, πλέον Φ.Π.Α. και στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (25.200.000 Ευρώ), για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, πλέον Φ.Π.Α. .

6. Διάρκεια της σύμβασης
Είκοσι έξη (26) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις
Δεν απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κατάθεση αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εγγύηση συμμετοχής στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Β΄ Φάση.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει ο ΙΦΣ. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, το Π.Δ. 60/2007, καθώς και τους όρους της σχετικής σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογραφεί. Θα προβλέπεται η καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των προδιαγραφών αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005. Ιδρυτές - αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ή τα μέλη αυτού, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στο σχήμα του Υποψηφίου.

10. Πρόσθετες πληροφορίες
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση Σύμπραξης θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 89/665/ΕΚ, του Ν. 2522/1997, του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύει και του Ν. 3310/2005.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση προσώπων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον:
(α) τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από Κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και
(β) διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση, από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα επιλεγεί, Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, η οποία θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:

  • για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που θα δηλωθούν ότι θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ. Οι ανωτέρω μελετητές δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τους δύο (2) ανά κατηγορία μελέτης.
  • για το τμήμα της κατασκευής του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα δηλωθούν ότι θα εκτελέσουν το τμήμα αυτό του Έργου, και κατά τα ποσοστά που θα δηλωθούν, ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ. Οι ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4). 
  •  για την τεχνική διαχείριση των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις που θα δηλωθούν ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα ποσοστά που θα δηλωθούν, ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, επίσης, δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τρεις (3).

Ελάχιστα προσόντα συμμετοχής Υποψηφίου
(1) Χρηματοοικονομική Επάρκεια και Πιστοληπτική ικανότητα Υποψηφίου
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως:
(α) Ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι θετικός. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
(β) Ο μέσος όρος των Δανειακών Κεφαλαίων προς το μέσο όρο των Ιδίων Κεφαλαίων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι μικρότερος από δύο (2). Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των Δανειακών Κεφαλαίων προς το σταθμισμένο μέσο όρο των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
(γ) Ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000). Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
(δ) Δανειοληπτική ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου, αποδεικνυόμενη με την υποβολή Επιστολής Χρηματοδοτικής Υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον Baa3 της κλίμακας Moodys ή BBB- της κλίμακας Standard & Poors ή αντίστοιχο της εταιρείας Fitch.
(2) Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίου
(α) Για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών: 
Εφ' όσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία:
i. Ε΄ τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
ii. Ε΄ τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες»
iii. Ε΄ τάξης στην κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες»
iv. Γ΄ και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες»

Eφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με τα ανωτέρω, να είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις ανωτέρω.
Εφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του Κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :
(i) για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα (12) μονάδων εφόσον αυτό περιλαμβάνει δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
(ii) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
(iii) για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες» δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα (12) μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δύο μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον και
(iv) για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες» δυναμικό τουλάχιστον τριών (3) μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει έναν μελετητή με εμπειρία δώδεκα (12) ετών.
Το δυναμικό το μονάδων υπολογίζεται α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος: Δυναμικό μίας (1) μονάδας, β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: Δυναμικό δύο (2) μονάδων γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: Δυναμικό τριών (3) μονάδων. 
(β) Για την κατασκευή του έργου :
(i) Εφόσον πρόκειται περί Ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από Κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους αυτούς.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από Κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του Κράτους εγκατάστασής της, ή, εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο συγκεκριμένο αυτό Κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση.
(ii) Μέσο όρο κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις στον τομέα των κατασκευών, τουλάχιστον, είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (20.000.000). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων του ενός μελών στην κατασκευαστική κοινοπραξία / ένωση προσώπων, τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα του μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στις δηλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου.
(iii) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, και σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, τουλάχιστον, μία από αυτές, οφείλει να έχει κατασκευάσει και περαιώσει ένα τουλάχιστον κτιριακό έργο (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), περιλαμβανομένων των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, κατασκευαστικής αξίας του κτιριακού αυτού έργου τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000), εκ των οποίων, τουλάχιστον, τρία εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000) θα αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (750.000) θα αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες. Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής των έργων.
(γ) Για την Τεχνική Διαχείριση των εγκαταστάσεων του έργου:
(i) οι επιχειρήσεις που θα δηλωθούν ότι θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση του Έργου, θα πρέπει να έχουν ως καταστατικό σκοπό και αντικείμενο την παροχή των άνω υπηρεσιών και,
(ii) θα πρέπει, τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις που θα δηλωθούν, να έχει -κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό- υπογράψει και να υλοποιεί ή να έχει περαιώσει μια σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, όπως αυτή ορίζεται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, για την παροχή των υπηρεσιών με βάση τη σύμβαση ή τις συμβάσεις αυτές.  Στις επικαλούμενες συμβάσεις το αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000) τουλάχιστον ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το ετήσιο αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές είναι κατώτερο των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000) ετησίως, τότε οι επικαλούμενες συμβάσεις γίνονται δεκτές αρκεί να αφορούν σε τεχνική διαχείριση κτιριακών έργων συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ..

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12. Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση
Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων
Πέντε (5), υπό την επιφύλαξη ύπαρξης κατάλληλου αριθμού ικανών Υποψηφίων.
Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005, το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007. Τα ειδικότερα κριτήρια θα αναφέρονται στην Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Παραλαβή της Αναλυτικής Προκήρυξης Α΄ Φάσης και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι την 14 Μαρτίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες
Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθήνα, Τ.Κ. 101 84, τηλ.: 0030 210 3375750, φαξ: 0030 210 3375921, email: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr/el, Πληροφορίες: κα Χριστιάνα Σκαρσουλή.

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων. Μηδέν.


18. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
4 Απριλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
Τόπος υποβολής: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Καραγιώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 101 84.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής. Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επιτροπή. 04.02.2008

Για την Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό


Λεωνίδας Κορρές
Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα