Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών, με ΣΔΙΤ

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών, με ΣΔΙΤ

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Παρ, 28/02/2014
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

Ελλάδα-Μοσχάτο: Δίκτυο τηλεπικοινωνιών

2013/S 229-398116

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ)
Χάνδρη 3
Σημείο(α) επαφής: Επιχειρησιακή Μονάδα Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης
Υπόψη: Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων
183 46 Μοσχάτο
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2131300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  nkourt@ktpae.grdspyrou@ktpae.gr
Φαξ: +30 2131300801

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής:  www.ktpae.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλη: Ν.Π.Ι.Δ.
I.3) Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Τελικός Δικαιούχος
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1) Περιγραφή
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών», με ΣΔΙΤ, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό ΟΠΣ:374786, του Π.Ε.Π« Μακεδονία - Θράκη» με κωδικό ΟΠΣ:374785 και του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με κωδικό ΟΠΣ:175646
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στα εκάστοτε σημεία, λευκές αγροτικές περιοχές, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο «Παράρτημα 1»της διακήρυξης.

Κωδικός NUTS GR1,GR30,GR4,GR2

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ο παρών Διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) στις περιοχές-στόχο (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»).
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32412100, 72400000

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement - GPA): ναι
II.1.8) Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων, εβδομήντα επτά χιλιάδων, τριάντα δύο Ευρώ (EUR 161.077.032,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. η χρηματοδότηση του ΦΠΑ αποτελεί ευθύνη του ΙΦΣ.
II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 204 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελλ. Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", με ΣΔΙΤ
1) Σύντομη περιγραφή
Ο παρών Διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) στις περιοχές-στόχο (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»).
Ζώνη 1: Αν. Μακ. Θράκης, Β. Αιγαίου, Κεν. Μακεδονίας.
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32412100, 72400000

3) Ποσότητα ή έκταση
Ο προϋπολογισμός της ζώνης 1 ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (44.375.478,00EUR), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 204 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελλ. Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", με ΣΔΙΤ
1) Σύντομη περιγραφή
Ο παρών Διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) στις περιοχές-στόχο (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»).
Ζώνη 2: Β. Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσ/λιας, Ιονίων Νήσων, Στ. Ελλάδος.
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32412100, 72400000

3) Ποσότητα ή έκταση
Ο προϋπολογισμός της ζώνης 2 ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων, τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων, εννιακοίων σαράντα ευρώ (60.315.940,00 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 204 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελλ. Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών", με ΣΔΙΤ
1) Σύντομη περιγραφή
Ο παρών Διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών (ευρυζωνικών) υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) στις περιοχές-στόχο (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»).
Ζώνη 3: Δυτ. Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αττικής, Ν. Αιγαίου, Στ. Ελλάδος.
2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32412100, 72400000

3) Ποσότητα ή έκταση
Ο προϋπολογισμός της ζώνης 3 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων, εξαοκοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (56.385.614,00 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 204 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από τρεις (3) Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, μία για κάθε Ζώνη. H κάθε Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της διακήρυξης. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανά ζώνη είναι το ακόλουθο:
Ζώνη 1: 1.331.264,34
Zώνη 2: 1.809.478,20
Ζώνη 3: 1.691.568,42
Άλλες εγγυήσεις περιγράφονται στην παρ. 6 «ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» του παραρτήματος «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», ήτοι «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης», «Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης» & «Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Υπηρεσιών».
III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 29 του παραρτήματος «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών που:
- είναι εγκατεστημένα
-στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
-στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
-στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή
-είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών,
-πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους
-§19.2 «Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζονται με τη φύση της Σύμπραξης»
-§ 20 «Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού Συμμετοχής»
-§ 21 «Έλεγχος καταλληλότητας / ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής»
- δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: -Οι Υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ενιαία Προσφορά που καλύπτει και τις τρεις (3) γεωγραφικές ζώνες του παρόντος διαγωνισμού. Προσφορές που δεν καλύπτουν κάποια ή κάποιες από τις ζώνες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίστοιχα, μέσω της παρούσας διαδικασίας είναι δυνατό να ανατεθεί μία ή περισσότερες ζώνες στον ίδιο Υποψήφιο, αναλόγως της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες ενότητες. Στην περίπτωση κατακύρωσης άνω της μία ζώνης στον ίδιο Υποψήφιο, ο τελευταίος δε δύναται να επιλέξει να υλοποιήσει μόνο τη ζώνη της επιλογής του.
- Η σύνθεση του κάθε Υποψηφίου είναι υποχρεωτικά η ίδια και για τις τρεις (3) ζώνες, ενώ δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή Φυσικού ή Νομικού Προσώπου μέσω διαφορετικών σχημάτων ή η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Πιο συγκεκριμένα:
- Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία Προσφορά είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, αλλά όχι και υπό τις δύο ιδιότητες.
- Σε περίπτωση ένωσης κάθε μέλος (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνον Ένωση.
- Κάθε ένωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτικά η ίδια και για τις τρεις (3) ζώνες, τόσο από πλευράς σύνθεσης (μελών), όσο και από πλευράς ποσοστού συμμετοχής στην Ένωση. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση θα ταυτίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων του ΙΦΣ στην ΑΕΕΣ.
- Οι παραπάνω περιορισμοί περιλαμβάνουν και τα καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα με το μέλος μιας Ένωσης κατά την έννοια του Άρθρου 42 (ε) παρα.5 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ήτοι και τα συνδεδεμένα πρόσωπα δεν μπορούν να συμμετέχουν πάρα μόνον σε μία ένωση. Για το σκοπό αυτό, οι Υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα και εγγράφως στη Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε μεταβολή τα καθιστά συνδεδεμένη επιχείρηση - κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παρα.5 του ν 2190/1920 όπως ισχύει - με οποιοδήποτε άλλο Υποψήφιο ή μέλος άλλου Υποψηφίου ή οδηγεί στη συγχώνευσή τους. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για τις αντίστοιχες μεταβολές μεταξύ Μελών του ιδίου Υποψηφίου, η οποία όμως δεν απαγορεύεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
- τα χαρακτηριστικά (εμπειρία, τεχνογνωσία, υποδομή κλπ.) συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων μπορούν να προσμετρώνται για την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (βλ. ενότητα για έλεγχο καταλληλότητας υποψηφίων αναδόχων) ενός υποψηφίου Αναδόχου
- Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών στις οποίες συμμετέχει Υποψήφιος (μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης) που δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
- Δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση των Υποψηφίων Ενώσεων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία η σύνθεση Ένωσης τροποποιηθεί πριν την οριστικοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και μόνο για λόγους πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση ή υπό συναφή διαδικασία Μέλους της, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να δεχθεί την τροποποίηση της σύνθεσης και την αντικατάσταση του αποχωρούντος Μέλους(ων) με νέο(α). Ο Διαγωνιζόμενος του οποίου η σύνθεση τροποποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο υποχρεούται να προσκομίσει έγκαιρα στη Αναθέτουσα Αρχή λεπτομέρειες σχετικά με την τροποποίηση αυτή. Αν με την τροποποίηση προστίθεται(νται) νέο(α) Μέλος(η), θα πρέπει να συνυποβληθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση την παρούσα Διακήρυξη για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να επαναξιολογήσει εάν ο Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο σύνολο τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας Διακήρυξης.
- Συγχωνεύσεις μεταξύ των Υποψηφίων ή άλλες εταιρικές τροποποιήσεις των συμμετεχόντων Νομικών Προσώπων που οδηγούν σε απώλεια κάποιας εκ των προηγούμενων προϋποθέσεων συμμετοχής, δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα οδηγήσουν σε αυτοδίκαιο αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.
III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης προσώπων) ένας από τους παρακάτω λόγους:
-Έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη απόφαση, για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αδικήματα:
-Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
-Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-Έχει καταδικασθεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή.
-Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
-Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
-Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
-Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
-Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Επιπλέον, δεν έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποκλείονται από αυτόν:
-Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.§19.1«Δικαίωμα Συμμετοχής».
-Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. §19.2«Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που σχετίζονται με τη φύση της Σύμπραξης».
-Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. §20«Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Παραδεκτού Συμμετοχής».
-Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. §21«Έλεγχος καταλληλότητας / ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής».
-Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
-Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
-Εφόσον διαπιστωθεί συμμετοχή σε ένωση εξωχώριας εταιρίας της παραγρ. 4 (α) του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
-Επιπλέον των παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να απορρίψει, πλήρως αιτιολογημένα, μία ή περισσότερες ή και όλες τις Προσφορές ενός Υποψηφίου ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός.
-Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού έστω για ένα μέλος Ένωσης, τότε η Ένωση αποκλείεται από το Διαγωνισμό.
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει ότι έχει τη χρηματοοικονομική επάρκεια για να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση της Σύμπραξης. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα εξής:
- Ο Συνολικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400.000.000 EUR). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας εταιρειών τότε το συγκεκριμένο κριτήριο ισχύει αθροιστικά για τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
- Ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι άνω των 60.000.000 EUR. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται με κατ' αναλογία εφαρμογή. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας εταιρειών τότε το συγκεκριμένο κριτήριο ισχύει αθροιστικά για τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
- Να έχει θετικό μέσο όρο, κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας εταιρειών τότε το συγκεκριμένο κριτήριο ισχύει αθροιστικά για τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
2. Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει ότι έχει την αναγκαία χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα ώστε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου για το σύνολο ιδιωτικής χρηματοδότησης η οποία ισούται ή υπερβαίνει την Ελάχιστη Δεσμευτική Επένδυση (ΕΔΕΠ), καθώς και για την Ελάχιστη Δεσμευτική Πίστωση σε αναμονή (ΕΔΠΑ). Συγκεκριμένα, απαιτούνται τα εξής:
Αναφορικά με τη Δεσμευτική Επένδυση, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει το ακριβές χρηματοδοτικό σχήμα της Ιδιωτικής Δαπάνης της Επένδυσης και τις αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης, τεκμηριώνοντας αναλόγως τη δυνατότητα καταβολής/ διάθεσης των αντίστοιχων ποσών.
- Για την κάλυψη του 20% της ΕΔΕΠ που θα αφορά υποχρεωτικά σε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ:
- Τα Άμεσα Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία του Υποψηφίου πρέπει να είναι άνω των 6.443.081 EUR κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπως θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή σχετική βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για όσο χρόνο δραστηριοποιείται.
- Για την κάλυψη του υπόλοιπου 80% της ΕΔΕΠ, το οποίο μπορεί να εισφερθεί με εναλλακτικούς τρόπους:
- Εφόσον κάποιο τμήμα εισφερθεί ως επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο του ΙΦΣ, πρόσθετα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του Υποψηφίου, πλέον του προαναφερθέντος ελάχιστου ορίου , θα πρέπει να καλύπτουν και το πλεονάζον αυτό ποσό. Ο έλεγχος γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ενώ δεν επιτρέπεται η δήλωση στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για τη δικαιολόγηση του ελάχιστου ορίου της προηγούμενης παραγράφου.
- Εφόσον κάποιο τμήμα εισφερθεί ως χρηματοδότηση από Αρχικούς Μετόχους ή συνδεδεμένες με αυτούς εταιρίες κατά την έννοια του Ν.2190/20, η εταιρία ? χρηματοδότης θα πρέπει να διαθέτει άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία που να αντιστοιχούν στο ποσό αυτό. Ο έλεγχος γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο για ποσό αντίστοιχο της δηλωθείσας χρηματοδότησης και δεν επιτρέπεται η δήλωση στοιχείων (στην περίπτωση μετόχου) που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για την δικαιολόγηση της χρηματοδοτικής επάρκειας εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου.
- Εφόσον κάποιο τμήμα εισφερθεί ως τραπεζικός δανεισμός: απαιτείται η δέσμευση του αντίστοιχου χρηματοδότη για την έγκριση του δανείου και την καταβολή του σχετικού ποσού.
- Για την κάλυψη τυχόν επι πλέον ποσού Δεσμευτικής Επένδυσης άνω του ελάχιστου ορίου της ΕΔΕΠ, απαιτείται η αντίστοιχη τεκμηρίωση κατ' αναλογία με ότι ζητείται για το υπόλοιπο 80% της ΕΔΕΠ (δηλ. αναλόγως του τρόπου συμμετοχής, αντίστοιχη τεκμηρίωση).
Αναφορικά με την ΕΔΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει η δέσμευση του αντίστοιχου τραπεζικού ιδρύματος για έγκριση της πίστωσης σε αναμονή.
Αναφορικά με τη χρηματοδοτική και δανειοληπτική ικανότητα (συνολικά) επισημαίνονται επίσης τα εξής:
- Η μη διασφάλιση/τεκμηρίωση των ελάχιστων ορίων της ΕΔΕΠ και της ΕΔΠΑ είναι λόγος αποκλεισμού.
- Επένδυση και δεσμευτικές πιστώσεις σε αναμονή άνω των ελάχιστων ορίων θα προσφερθούν κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου, αφού ληφθεί υπόψη από τον ίδιο το είδος-εύρος της επένδυσης και η ανάλυση του χρηματοοικονομικού του μοντέλου. Επομένως η υπέρβαση των ελάχιστων ορίων δεν αποτελεί από μόνη της απαίτηση.
- Εφόσον δηλωθεί επένδυση και δεσμευτικές πιστώσεις σε αναμονή άνω των ορίων της ΕΔΕΠ και της ΕΔΠΑ και ταυτόχρονα τα πλεονάζοντα αυτά ποσά δε διασφαλιστούν/τεκμηριωθούν, τότε η έλλειψη αυτή είναι λόγος αποκλεισμού.
- Πέραν της απόδειξης της δυνατότητας καταβολής/ διασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων, απαιτείται και η αποσαφήνιση των σημαντικότερων όρων παροχής τους από τους χρηματοδότες (αρχικοί Μέτοχοι, συνδεδεμένες εταιρίες, τραπεζικά ιδρύματα).
III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
1/ Επάρκεια οργάνωσης, δομής και μέσων
1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει κατά την έναρξη του έργου την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και να είναι σε θέση να υλοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Φάσεων Α και Β που προβλέπονται σε αυτήν, από την πρώτη ημέρα ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης.
Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, ασφάλεια και συντήρηση συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Ο Υποψήφιος να εξασφαλίζει τη συνεργασία των Προμηθευτών του, που αφορά την διάθεση και υποστήριξη για τα Υλικά, τον Εξοπλισμό και το Λογισμικό. Η δήλωση θα πρέπει να καλύπτει χρονικά το συνολικό διάστημα υλοποίησης της Φάσης Α και Β του Έργου.
3. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει ότι έχει ή μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή τοπικής παρουσίας υποστήριξης για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών με βάση τους ελάχιστους όρους των SLA των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο Υποψήφιος θα περιγράψει στην Προσφορά του τη δική του πρόταση για την τοπική παρουσία υποστήριξης και τη δομή και σύνθεση της κάθε μονάδος υποστήριξης.
2/Επαρκές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει και να τεκμηριώσει ότι διαθέτει ικανό αριθμό στελεχών με τα κατάλληλα προσόντα (γνώσεις, εμπειρία) και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα συμμετάσχουν και θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά τόσο στις εργασίες ανάπτυξης του δικτύου και των σχετικών υποδομών κατά την Φάση Α, όσο και στην λειτουργία, υποστήριξη και διαχείριση των υποδομών, καθώς και στη διοίκηση του ΙΦΣ κατά τη Φάση Β. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται ανά ζώνη τα ακόλουθα:
- Ύπαρξη του κατάλληλου και έμπειρου προσωπικού στη διοίκηση και διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και πολύπλοκων συμβάσεων:
- Υπεύθυνος Έργου με:
i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Τηλεπικοινωνίες/Πληροφορική, Μηχανική (engineering).
ii. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον Δώδεκα (12) ετών εκ της οποίας τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών/ Πληροφορικής.
- Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου με:
i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), Διοίκηση Επιχειρήσεων.
ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών εκ της οποίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.
- Ομάδα οικονομικής και λογιστικής υποστήριξη δύο (2) τουλάχιστον στελεχών με:
i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου ή αντίστοιχη ή ισοδύναμης ισχύος άδεια σε άλλο κράτος.
ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
iii. Τεκμηριωμένη γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και των διεθνών λογιστικών προτύπων η οποία προκύπτει από τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
- Ομάδα νομικής υποστήριξης δύο (2) τουλάχιστον στελεχών με:
i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών στις νομικές επιστήμες.
ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
iii. Αθροιστικά να διαθέτουν τεκμηριωμένη γνώση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, σε ρυθμιστικά ζητήματα του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε θέματα εταιρικού δικαίου και Ανωνύμων Εταιριών.
- Επάρκεια τεχνικού προσωπικού σχεδιασμού και επίβλεψης των εργασιών ανάπτυξης του δικτύου.
- Ομάδα μηχανικών τριών (3) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης δικτύων οπτικών ινών.
- ομάδα μηχανικών τριών (3) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης ασύρματων δικτύων (στην περίπτωση που η ΑΕΕΣ προτείνει τη χρήση ασύρματου δικτύου πρόσβασης στη λύση της).
- Ομάδα μηχανικών πέντε (5) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό, την επίβλεψη υλοποίησης και τη διαχείριση δικτύων δεδομένων.
- Ομάδα μηχανικών πληροφορικής και επικοινωνιών δύο (2) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης πληροφοριακών υποδομών και κέντρων διαχείρισης δεδομένων.
- Ομάδα πολιτικών, μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών δύο (2) τουλάχιστον στελεχών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη υλοποίησης των υποστηρικτικών υποδομών που θα απαιτηθούν.
- Όλα τα στελέχη των παραπάνω ομάδων θα πρέπει να διαθέτουν:
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering).
ii. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ειδικότερο θεματικό τομέα εξειδίκευσης που αντιστοιχεί στο Έργο κάθε επιμέρους ομάδας.
- Επάρκεια του κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση της διοικητικής δομής της ΑΕΕΣ.
- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τη στελέχωση του τομέα μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης των δικτυακών υποδομών.
- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τη στελέχωση του τομέα τεχνικής υποστήριξης και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τον τομέα της εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης
- Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη για τον τομέα της υποστήριξης πελατών.
- Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω προτεινόμενα φυσικά πρόσωπα θα στελεχώσουν ως προσωπικό την ΑΕΕΣ κατά τη Φάση Β. Το προτεινόμενο προσωπικό μπορεί να επικαλύπτεται με στελέχη των προηγούμενων ομάδων.
- Επάρκεια του κατάλληλου τεχνικού προσωπικού κατά τη φάση της λειτουργίας (Β Φάση).
- Ομάδα μηχανικών πέντε (5) τουλάχιστον στελεχών για την λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου (NoC)
- Ομάδα μηχανικών δύο (2) τουλάχιστον στελεχών διαχείρισης - υποστήριξης ενεργού εξοπλισμού δικτύου
- Ομάδα μηχανικών δύο (2) τουλάχιστον στελεχών διαχείρισης - υποστήριξης παθητικών υποδομών δικτύου
- Εφταμελές προσωπικό αποτελούμενο από τα παραπάνω ή/και άλλα στελέχη για την επί 24ωρης βάσης λειτουργία κέντρου λήψης βλαβών.
- Κάθε στέλεχος που δηλώνεται θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή (2ετή) εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και υποστήριξης στο συγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει. Εναλλακτικά μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω αντίστοιχης επαγγελματικής πιστοποίησης.
3/ Επαρκής επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του ότι διαθέτει επαρκή εμπειρία σε συναφή με το θεματικό αντικείμενο της Διακήρυξης έργα κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφή ορίζονται ένα (1) ή περισσότερα έργα που αθροιστικά εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i. Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη δικτύων παθητικών υποδομών οπτικών ινών.
ii. Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβων κεραιοσυστημάτων.
iii. Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη λειτουργίας data centers μικρής κλίμακας.
iv. Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη λειτουργίας ενεργών δικτύων δεδομένων με χρήση ενσύρματων ή/και ασύρματων υποδομών.
v. Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη λειτουργίας δικτύων ευρυζωνικής τοπικής πρόσβασης.
4/ Ελάχιστες απαιτήσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτή
- Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς ένα ή περισσότερα έργα που αθροιστικά καλύπτουν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
- Διαχείριση έργων ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 EUR (όσο αφορά στο τηλεπ. έργο)
- έλεγχο μελετών ραδιοκάλυψης και εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
- έλεγχο και πιστοποίηση εγκατάστασης οπτικών ινών
- Να διαθέτει επαρκή ομάδα Έργου ως εξής :
- Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και 8ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών,
- Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών,
- Ομάδα Έργου με τουλάχιστον έξι (6) μέλη τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα. Κάθε ένα από τα ανωτέρω μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει διαθέτουν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε συναφές αντικείμενο. Οι παρακάτω απαιτήσεις μπορεί να καλύπτονται από περισσότερα άτομα αρκεί αθροιστικά να καλύπτονται όλες:
- προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών,
- προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δικτύου
- προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης
- εποπτεία τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσα από κέντρο διαχείρισης δικτύου (NOC)
- τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση συμφωνημένου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (SLA) δικτυακών υποδομών
- γνώση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
- Παρακολούθηση υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου έργων τηλεπικοινωνιών
5/Ελάχιστες απαιτήσεις αποδεκτών ασφαλιστών
Αποδεκτές είναι ασφαλιστικές εταιρίες προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας με βάση τα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης:
(α) Ίδια κεφάλαια άνω των 30.000.000 EUR και
(β) Κύκλο εργασιών άνω των 60.000.000 EUR.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
-Η ύπαρξη κατά την έναρξη της Β Φάσης τουλάχιστον επτά (7) οργανωμένων μονάδων τοπικής υποστήριξης διεσπαρμένων στις Πρωτεύουσες Νομών της κάθε Γεωγραφικής Ζώνης της οποίας έχει την ευθύνη, στις οποίες θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι πρωτεύουσες Νομών που αφορούν τη Νησιωτική Χώρα.
III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
31.1.2014 - 12:00
IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη» του ΕΣΠΑ και από Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το τεύχος διακήρυξης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο  www.ktpae.gr.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
Χανδρή 3
183 46 Μοσχάτο
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  info@ktpae.gr
Τηλέφωνο: +30 2131300700
Φαξ: +30 2131300801

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
Χανδρή 3
183 46 Μοσχάτο
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  info@ktpae.gr
Τηλέφωνο: +30 2131300700
Φαξ: +30 2131300801

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της ορίζει και την Επιτροπή Προσφυγών (ΕΠ) η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει τις διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, στην έδρα της Εταιρείας.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
Χανδρή 3
183 46 Μοσχάτο
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  info@ktpae.gr
Τηλέφωνο: +30 2131300700
Φαξ: +30 2131300801

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
21.11.2013